Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2561หลักสูตร

ผู้นำนักคิดและสื่อสาร ในองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค
Six Thinking Hats


(Management Systematic Thinking and Communication)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระบบการคิด เป็นขั้นเป็นตอน คิดได้รอบคอบ รอบด้าน มีคุณภาพการคิดที่ครบถ้วน คิดได้รวดเร็วรัดกุมตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ คิดแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธี เพื่อให้ได้ทางแก้ที่เหมาะสมที่สุดสื่อสารตรงประเด็น เข้าใจตรงจุด ประหยัดเวลา
นำเสนองานชัดเจน ครบถ้วนและน่าสนใจ ทำให้ผู้ร่วมประชุมมีส่วนร่วม
ช่วยกันคิดโดยไม่มีข้อขัดแย้ง


เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วางระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพครบทุกด้านการวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กร
การพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ การทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เช่น นักวางแผน, ฝ่ายเทคนิค,
ฝ่ายพัฒนาองค์กร, เป็นต้นหากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาเหล่านี้...

1. บุคลากรไม่ถนัดช่วยคิด ถ้าไม่บอกให้คิดจะไม่คิด รอรับคำสั่งอย่างเดียว

2. บุคลากรคิดได้ แต่ไม่พูด เพราะไม่มีความมั่นใจว่าความคิดของตนเองจะถูกต้องหรือไม่

3. บุคลากรไม่รู้จะเริ่มต้นการคิดอย่างไร ไม่มีหลักการ ทำให้คิดวนไปวนมา สับสน

4. บุคลากรคิดได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่องค์กร หรือทีมงานต้องการให้คิด ไม่มี Focus

5. บุคลากรสามารถคิดได้ คิดต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถสรุปความคิดว่า ท้ายที่สุดจะทำอะไร

6. บุคลากรมักขัดแย้งกันในที่ประชุม เพราะต่างคนต่างคิดในมุมมองของตนเอง

7. ใช้เวลาในการประชุมนาน และไม่ได้ข้อสรุป

8. บุคลากรสื่อสาร หรือพูดคุยกันในทีมงานไม่เข้าใจกัน สื่อสารผิดพลาด เข้าใจกันคนละอย่าง

9. บุคลากรเมื่อคิดได้มักลงมือทำโดยทันที ไม่มีหลักการเพื่อตรวจสอบก่อนจะลงมือทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานตามมา

เนื้อหาของหลักสูตร

 • 1) การคิดสำคัญต่อความสำเร็จที่สุดเพราะอะไร

 • 2) จะฝึกการคิดได้อย่างไร

 • 3) จะสร้างทัศนคติดที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดได้อย่างไร
  4) ระบบคิดแบบ Six Thinking Hats มีอะไรบ้าง

 • 5) การแก้ปัญหาแบบ Six Thinking Hats ทำอย่างไร

 • 6) การประชุมแบบ Six Thinking Hats ทำอย่างไร

 • 7) การสื่อสารแบบ Six Thinking Hats ทำอย่างไร

 • 8) การนำเสนอแบบ Six Thinking Hats ทำอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • 1. คิดเป็นระบบแบบ Six Thinking Hats ได้

  • 2. คิดตรงประเด็น

  • 3. แก้ปัญหาตรงจุด

  • 4. สื่อสารได้ตรงประเด็น กระชับ มีคุณภาพ ใช้เวลาสั้น

  • 5. ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด ได้ข้อสรุปที่ดี ทุกคนมี ส่วนร่วม

  • 6. คิดร่วมกันด้วยระบบเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้ง

  • 7. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

  • 8. นำเสนองานได้เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ

  • 9. มีขั้นตอนในการคิดที่ชัดเจน

กำหนดการ :

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00-16.30น.)

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

19,400 บาท ไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”